ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите Общи условия се прилагат по повод сключваните с „Хоуми Диджитал“ ЕАД/АД договори, уреждащи отношенията между Доставчика и Клиенти, Представители и/или Членове на ЕС по повод предоставяните от Доставчика Услуги.

 2. Настоящите Общи условия имат обвързваща сила за Клиенти, Представители и Членове на ЕС от момента на сключването на Индивидуален договор. За избягване на всякакво съмнение се счита, че Общите условия действат и се прилагат не по – късно от момента на достъпване на която и да било функционалност на Приложението от Клиент, Представител и/или Член на ЕС и/или използване на услугата Дигитален касиер.

 3. Общите условия са задължителни и обвързват всички Клиенти, Представители, Членове на ЕС, както и всички лица, които посещават и/или ползват Приложението и/или извършват регистрация в него. С постъпване в Сайта, от който е достъпно Приложението и/или изтеглянето на Приложението на мобилно или друго подобно устройство, се счита, че Клиентите, Представителите, Членовете на ЕС, както и всяко лице, което е осъществило съответното действие, се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.

 4. Общите условия са задължителни и обвързват Клиентите, Представители, Членовете на ЕС и всяко трето лице, което използва услугата Дигитален касиер.

 5. Всяко използване на Услугите означава, че Клиентът, както и всеки Представител, Член на ЕС или трето лице, което използва Услугите (а) се запознал/о внимателно с настоящите Общи условия за използването им и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.

 6. Общите условия обвързват Клиентите безусловно и в случай, че не всички Членове на ЕС използват Приложението и/или услугата Дигитален касиер, независимо от причината за това.

 7. Тези Общи условия са неразделна част от сключения между страните Индивидуален договор, с който се уреждат правата на страните във връзка с предоставяните от Доставчика Услуги и се прилагат и в случаите, когато е издадена само фактура, приемо-предавателен протокол и/или други документи, които удостоверяват сключването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения между страните.

 8. Условия, различни от тези, предвидени в Общите условия, могат да бъдат уговорени в Индивидуалните договори или с допълнителни писмени споразумения между Доставчика и Клиента, при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност и при спазване на действащото законодателство в страната.

 9. При несъответствие между вписани уговорки, включени в индивидуалните договори и/или допълнителните писмени споразумения между Доставчика и Клиента, и уговорки в Общите условия, сила имат първите, макар и вторите да не са изрично заличени.

 10. В случай, че отделни клаузи на Общите условия и/или Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителната клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

 11. Тези Общи условия, както и Индивидуалният договор ще могат да бъдат приемани, подписвани и сключвани изцяло електронно като Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС дават своето изрично съгласие Общите условия и Индивидуалния договор да се сключат електронно чрез подписването им чрез обикновен или усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 1. ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия се използват следните думи и изрази, в единствено и множествено число, членувани и нечленувани, имащо следното значение, освен ако смислово, спрямо текста, не означават друго:

 1. Доставчик – ще означава “Хоуми Диджитал” ЕАД/АД, с ЕИК 207390213, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1407, бул. Черни връх № 102В, вх. А, ап. 3 с адрес за кореспонденция contact@homie.bg

 2. Клиент – ще означава конкретният контрагент на Доставчика по Индивидуалния договор.

 3. Индивидуален договор – ще означа сключеното между Доставчика и Клиента споразумение за използване на Услугите.

 4. Представител – ще означава представител на Клиента, който е овластен от последния да взима обвързващи го решения и да дава указания спрямо Доставчика и Услугите. Представител може да бъде управител на етажна собственост или председателя на управителния съвет на етажна собственост по смисъла на ЗУЕС или друго надлежно овластено лице съгласно решение на орган на управление на етажната собственост. За Представител ще се счита и всяко трето лице, което се е представило за управител или председател на управителен съвет на етажна собственост или изрично овластено лице, което да представлява Клиента пред Доставчика, и е декларирало пред Доставчика, че е такова лице, макар да не притежава надлежни правомощия.

 5. Член на ЕС – ще означава собственик и/или ползвател на индивидуален обект в етажна собственост по смисъла на ЗУЕС, както и всяко трето лице, което е получило достъп до Услугите.

 6. ЗУЕС – ще означава българския Закон за управление на етажната собственост.

 7. Приложение – ще означава софтуерния продукт с наименование Homie, достъпен през Сайта, както и за сваляне на мобилно смарт устройство или друго подобно устройство чрез Google Play and Apple Store.

 8. Дигитален касиер – ще означава услугата, предоставяна от страна на Доставчика, която осигурява възможност за плащане на задължение към Клиента, както и заплащане на задължения на Клиента към трети лица и/или предаване на събрани суми на Клиента.

 9. Услуги – ще означава Приложението и Дигиталния касиер.

 10. Сайт – ще означава сайта https://app.homie.bg/

 11. Профил – ще означава обособената част от Приложението, съдържаща информация за Член на ЕС и/или Представител, изисквана от Доставчика, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите на предоставяне на Услугите. Профилът обслужва комуникацията между Член на ЕС, Представител и Клиент, като и между Клиент, Представител и/или Член на ЕС и Доставчик. За достъпване на Профила са използва Потребителско име, Парола и Идентификационен код. Профилът е предназначен за използване от собственик или ползвател на индивидуален обект в етажна собственост по смисъла на ЗУЕС.

 12. Администраторски профил – ще означава обособена част от Приложението, която ще бъде предоставяна единствено на Представител и която има повече функционалности и/или правомощия в сравнение с останалите Профили. За достъпване на Администраторския профил се използва Потребителско име и Парола.

 13. Парола – ще означава код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Член на ЕС и/или Представител, и който заедно с Потребителското име и Идентификационния код, ако такъв се изисква, служи за достъп до потребителския му профил.

 14. Идентификационен код – ще означава специален код, който заедно с Потребителското име и Паролата служи за достъп до Приложението, както и за идентификация на Член на ЕС и Представител пред EasyPay и в системата на ЕPay за заплащане на задълженията към Клиента. Идентификационният код може да служи и за идентификация пред трети лица, които не са изрично изброени в тази точка, в случай, че същите предоставят възможност за заплащане на подобни задължения.

 15. Потребителско име ще означава избран от Член на ЕС или Представител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които лицето се индивидуализира в отношенията си с Доставчика и му предоставя достъп до Приложението, заедно с Паролата и Идентификационния код.

 16. EasyPay – ще означаа “Изипей” АД, с ЕИК 131344648.

 17. ЕPay – ще означава системата за електронни плащания, поддържана от „Ипей“ АД, с ЕИК 131409398.

 18. Инцидент – ще означава непланирано прекъсване на някоя от Услугите, намаляване качеството на Услугите или негативно събитие, засягащо Услугите по друг начин.

 19. Прекъсване – ще означава невъзможност да се ползва някоя от Услугите в рамките на договорените параметри, в резултат на което се наблюдава негативно въздействие на операциите или даден процес не се изпълнява според дефинираната функционалност на Услугите и което се смята за отклонение от очаквания резултат.

 20. Абонаментен период – ще означава период от време от датата на сключване на Индивидуален договор до определена дата или срок, дефинирани в Индивидуалния договор, в който се очаква Доставчикът да предоставя Услугите.

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ

 1. Със сключването на Индивидуален договор и в зависимост от избраната от Клиента услуга, Доставчикът предоставя неизключително, непрехвърляемо и срочно право на ползване на всички или част от функционалностите на Приложението на Представителя и на Членове на ЕС.

 2. Приложението позволява въвеждане, преглед и редакция на различен вид информация относно Клиента и сградата в режим на етажна собственост, включително:

  1. Данни за самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост;

  2. Съобщения относно събития, касаещи Клиента, сградата или други свързани обекти;

  3. Анкетни допитвания, свързани с различни въпроси, касаещи Клиента и сградата;

  4. Задължения на Членовете на ЕС и/или на Представител към Клиента;

  5. Задължения на Клиента към трети лица, включително, но не само доставчици на комунални услуги, като ток, вода и канализационни услуга, поддържка на асансьор, поддържа на общи част в сграда в режим на етажна собственост и други подобни;

  6. Календар на събития, касаещи Клиента и/или сградата;

  7. Сигнали за нередности, касаещи Клиента и/или сградата;

  8. Водене на финансов отчет на приходи и разходи за Клиента;

  9. Друга информация, касаеща Клиента, Членовете на ЕС, Представителя, сградата, съгласно функционалностите на Приложението в съответния момент.

 3. При сключване на Индивидуален договор, Доставчикът дава възможност на Представителя да създаде Администраторски профил.

 4. За създаване на Администраторски профил е необходима следната информация от Представителя:

  1. Име и Фамилия;

  2. Email;

  3. Телефонен номер;

  4. Парола

 5. На представения Email Представителят ще получи автоматичен отговор за верификация, след която Администраторският профил ще бъде създаден.

 6. . На база създаден Администраторски профил, Доставчикът предоставя на Представителя неговия Идентификационен код, както и Идентификационните кодове на Членовете на ЕС. Идентификационните кодове могат да бъдат генерирани от трети лица, несвързани с Доставчика, и последният не носи отговорност за тях. Доставчикът не носи отговорност за предаване на Идентификационните кодове от Председателя на Членовете на ЕС, но може да съдейства на Членовете на ЕС за откриване на Идентификационните им кодове.

 7. Администраторският профил дава възможност на Представителя да подава информация за:

  1. Самостоятелните обекти в сградата, респективно тяхната промяна;

  2. Членовете на ЕС, респективно тяхната промяна;

  3. Размера на задълженията на Членове на ЕС и/или Представителя, респективно тяхната промяна;

  4. Третите лица, към които Клиентът има задължения – данни за доставчици на комунални услуги (включително, но не само доставчици на комунални услуги, като ток, вода и канализационни услуга, поддържка на асансьор, поддържа на общи част в сграда в режим на етажна собственост и други подобни), фактура, тип задължение (еднократно или периодично), абонаментни номера, размер на задължението, решение на Общо събрание, ако е поискано от Доставчика – ако с Индивидуалния договор Доставчикът е изрично овластен да извършва такива действия;

  5. Транзакции, свързани с парични средства на Членовете на ЕС и/или Клиента, с които Представителят оперира и финансов отчет;

  6. Създава възможна регистрацията на останалите Профили на Членове на ЕС от сградата, с която е свързан Клиента (чрез въвеждане на самостоятелни обекти в сградата, на база които се издават Идентификационни кодове);

  7. Друга информация, касаеща Клиента и/или Членовете на ЕС и/или Представителя и/или сградата, съгласно функционалностите на Приложението в съответния момент.

 8. Подадената чрез Администраторския профил информация се верифицира от Доставчика като последният не носи отговорност за подадената информация, а единствено одобрява съответната операция от технически характер и я отразява механично в Приложението в срок от една седмица.

 9. Ако Представител е задал промяна, която буди съмнение у Доставчика, последният може да се свърже с Представителя за потвърждение, но това не ангажира Доставчика с никакви активни действия по последваща комуникация.

 10. В случай, че Представителят бъде сменен от общо събрание или се установи, че същият не е легитимен, новият/действителният Представител е отговорен да се идентифицира пред Доставчика във възможно най – кратък срок и да получи данни за Администраторския профил от предходния Представител или да уведоми Доставчика за невъзможността да получи такива данни.

 11. Член на ЕС създава Профил като предоставя следната необходима информация:

  1. Име и Фамилия;

  2. Email;

  3. Телефонен номер;

  4. Парола

 12. На представения Email Членът на ЕС ще получи автоматичен отговор за верификация, след която Профилът ще бъде създаден.

 13. За достъп в Профила е необходимо да бъде получен и Идентификационен код. Същият може да бъде предоставен чрез имейл, смс и/или устно от Представителя, който е ангажиран изцяло с това. Доставчикът може да съдейства за получаването на Идентификационен код.

 14. Достъп до Профила ще бъде осигурен единствено в случай, че Представителят е въвел информация за съответния Член на ЕС чрез Администраторския си профил Информацията за съответния Член на ЕС се въвежда чрез представяне на самостоятелния обект в сградата през Приложението.

 15. Профилът осигурява достъп на Членовете на ЕС да проследяват подадена от Представителя информация, касаеща сградата и/или Клиента, както и други функционалности, ако такива бъдат създадени.

 16. Представителят подава информация и има достъп до такава единствено по отношение да сградата в режим на етажна собственост, за която е част от орган на управлението или се е представил пред Доставчика за такъв. Членовете на ЕС имат достъп единствено до информация, касаеща сградата в режим на етажна собственост, в която са собственици и/или ползватели, като нямат достъп до личните данни на трети лица.

 17. В зависимост от точно избраната от Клиента услуга, съгласно Индивидуалния договор, някои или част от функционалностите на Приложението могат да бъдат недостъпни и/или ограничени.

 1. КОМУНИКАЦИЯ С ДОСТАВЧИКА И ПОДДРЪЖКА

 1. Доставчикът осигурява цялостно съдействие при работа с Приложението в рамките на работното си време: всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч.

 2. Клиент, Представител и/или Член на ЕС може да се свърже с Доставчика по всеки един от следните начини:

  1. Чрез обаждане на телефонен номер: 0876 700 762 (цена съгласно абонаментния план на осъществяващия изходящ разговор);

  2. Имейл contact@homie.bg.

 3. Приложението представлява софтуерен продукт и е възможно при работа с него да възникват Инциденти и/или Прекъсвания.

 4. Констатирането на възникване на Инцидент и/или Прекъсване се осъществява служебно от Доставчика и/или чрез информация, подадена от Клиент, Представител и/или Член на ЕС по някой от следните начини:

 1. Доставчикът полага всички усилия за своевременното отстраняване на Инцидента и/или Прекъсването.

 2. При инциденти, свързани с обработвани лични данни, се прилага Декларация (политика) за поверителност на данните на Доставчика.

 1. ДИГИТАЛЕН КАСИЕР

 1. Доставчикът предлага на Клиентите услуга Дигитален касиер.

 2. Дигиталният касиер позволява Членове на ЕС и/или Представители да заплащат своите задължения към Клиента.

 3. Заплащането на задължения се осъществява чрез касите на EasyPay и системата на EPay или по друг начин, определен между страните допълнително като Член на ЕС може да се идентифицира на касите и в системата чрез Идентификационния код.

 4. Доставчикът отразява направеното плащане по индивидуалната партида на Члена на ЕС и/или Представител, водена в Приложението.

 5. Клиентът чрез Администраторския профил и/или чрез имейл има право да дава указания на Доставчика как да бъдат разходвани средствата, които са събрани в резултат от заплатените задължения към Клиента, ако това е уговорено в Индивидуалния договор. Представителят, доколкото той е единственият, който следва да оперира през Администраторския профил и тъй като следва да изразява волята на Клиента през имейла, декларира и гарантира, че указанията ще бъдат давани само след като съответното разходване е било съгласувано и одобрено от Клиента в предвидения в ЗУЕС начин и от надлежните органи на управление на етажната собственост.

 6. Указанията за разходване на средствата се дават като Клиентът чрез Представителя (независимо дали в Приложението или по имейл) посочи всички доставчици на услуги/стоки на Клиента, на които Доставчикът следва да заплати, фактура, тип на задължение (периодично или еднократно). В случай, че задължението е периодично, се счита, че Клиентът е овластил Доставчика за разплащане на всяка следваща дължима сума, данни за която Доставчикът е получил. Клиентът предоставя индивидуален номер, партида или друг идентифициращ Клиента номер, даден от доставчика на стоки и услуги, като с действието си Представителят, доколкото той е единственият, който следва да оперира през Администраторския профил и имейла, гарантира и декларира, че представеният номер е точен. Доставчикът не носи отговорност за непълнота, неточност или грешка при предоставянето на индивидуалния номер. Доставчикът може да изиска и предоставяне на решение на Общо събрание за съответното задължение, но не е задължен и в случай, че изрично решение не му е било предоставено, то Представителят декларира, че задължението е дължимо, одобрено и гласувано от съответния орган на управление.

 7. Погасяването на задълженията на Клиента ще се извършва единствено в случай, че съответно събраните суми са достатъчни за погасяване на цялото задължение. Първо се погасяват най – старите задължение с изключение на задължения към Доставчика, които се погасяват с приоритет, както и на случаите, в които друго е договорено между страните.

 8. Събраните средства могат да бъдат преведени от Доставчика на Клиента след заявка, дошла от Администраторския профил чрез Приложението и/или дадени указания по имейл, по един от следните начини:

  1. Превод по предоставена от Представителя банкова сметка с титуляр Представителя или Клиента;

  2. Паричен превод чрез EasyPay с получател Представителя;

  3. Друг начин, определен от страните.

 9. Разплащане на разходи на Клиента (разплащане със събраните средства към трети лица-доставчици) се осъществяват от Доставчика в срок от 30 (тридесет) дни от датата, на която Доставчикът е получил съответния документ за задължението от доставчик на комунални услуги (фактура или друг документ или информация).

 10. Предаване на сумите от Доставчика към Клиента се осъществяват в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца за който има финализиран отчет. Страните се съгласяват, че на Доставчика са необходимо поне 5 (пет) работни дни от постъпване на съответната заявка за предаване на сумите.

 11. Доставчикът възстановява събраните средства в случай на прекратяване на Индивидуалния договор в срок от 30 (тридесет) дни от датата на прекратяване.

 12. Клиентът изрично декларира, че е съгласен, че Доставчикът има право да прихваща/удържа задължения на Клиента към Доставчика от събраните средства и същите са с приоритет спрямо всички останали задължение на Клиента.

 13. В зависимост от точно избраната от Клиента услуга, съгласно Индивидуалния договор, услугата Дигитален касиер може да не е на достъпна.

 1. СРОК НА АБОНАМЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Индивидуалният договор за ползване на Услугите влиза в сила от датата на неговото подписване и срокът му изтича с края на абонаментния период.

2. Абонаментният период за ползване на Услугите е с минимална продължителност от един месец и договор за абонамент не може да бъде сключен за по-кратък период.

3. В Индивидуалния договор Страните определят крайна дата на договора и/или период, след който е необходимо да бъде преустановено ползването на Услугите.

4. В случай, че Индивидуалният договор предвижда автоматично подновяване на абонаментния срок, то договорните отношения между страните могат да се прекратят с едностранно писмено предизвестие от страна на Клиента с 30 – дневен срок.

5. Индивидуалният договор може да бъде прекратен по всяко време без предизвестие от страна на Доставчика в случай, че устави нарушаване на клаузите на тези Общи правила и/или Индивидуалния договор, както и в случай на забава за плащане на задълженията на Клиента по този Договор.

6. Ако Индивидуалният договор бъде сключен като договор от разстояние или договор извън търговския обект и Клиентът има качеството на потребител съгласно действащата правна уредба, то тогава същият има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

7. Правото на отказ е неприложимо при доставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати. С настоящото потребителят изразява изричното си съгласие, че желае да започване изпълнението на договора по време на срока за отказ и потвърждава, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

8. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези Общи условия.

9.1. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

9.2. За упражняване правото на отказ потребителят попълва и изпраща по електронен път чрез Сайта, ако е възможно, или на следния имейл contact@homie.bg единния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към тези Общи условия или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Доставчикът незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на предоставения имейл за кореспонденция.

9.3. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, същият трябва незабавно да преустанови достъп до Услугите.

9.4. Когато потребителят упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и е било преустановено ползването на Услугата.

9.5. Доставчикът възстановява получените от потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи.

9.6. В случай, че потребителят желае сумите по отказ от договора да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

9.7. В случай, че услугата е заплатена чрез банкова карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено чрез кредитна транзакция по същата банкова карта, с която е извършено плащането.

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. За предоставяне на Услугите Клиентът дължи възнаграждение на Доставчика.

 2. Възнаграждение се посочва в Индивидуалния договор и е за една етажна собственост.

 3. Размерът на възнаграждението се определя според посоченото в Индивидуалния договор и избраната от Клиента конкретна услуга.

 4. Възнаграждението се начислява и дължи на месечна база и следва да бъде платено до 5-то (пето) число на месеца, за който се отнася.

 5. За осъщественото плащане се издава съответен документ.

 6. Плащането може да се извърши по банковата сметка на Доставчика в български лева:

IBAN: BG40FINV91501017692560

Титуляр: „Хоуми Диджитал“ ЕАД

 1. Плащане може да се осъществи и в брой.

 2. Доставчикът има право да прихване/удържи дължимото му възнаграждение от събраните средства съгласно Раздел IV от тези Общи условия. Плащанията към Доставчика са с приоритет и се изпълняват с предимство пред тези за останалите задължения на Клиента.

 3. В случай, че не се заплати в срок възнаграждението, Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС губят правото си на достъп до Услуги.

 4. Стойността на Услугите не включват никакви такси и комисионни за извършване на разплащания, определи от “Изипей” АД, „Ипей“ АД, банки или трети лица, които могат да бъдат използвани за предоставяне на Услугите. Съответните такси и комисионни се заплащат допълнително от Клиента и/или от лицата, които използват Услугите по съответните тарифи на определените лица. В случай, че Доставчикът заплати такси и комисионни, Клиентът дължи възстановяване на същите като сумите могат да бъдат прихванати/удържани от събраните средства.

 5. Доставчикът има право да индексира възнагражденията с индекс на инфлацията, посочен от Националния статистически институт като Клиентът ще бъде уведомен с 30-дневно писмено предизвестие. Клиентът има право да прекрати договорните отношения като отправи изявления в срока на предизвестието. В противен случай индексацията се счита за потвърдена.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ

 1. Технически изисквания за работа с Приложението са:

  1. Мобилно смарт устройство или друго подобно устройство, което да е свързано с Internet, и което да има достъп до Google play и Apple play;

  2. Устройство, което да е свързано с Internet, и което да име достъп до Сайта

 2. Клиентът, Представителят и/или Членовете на ЕС сами осигуряват достъпа си до Интернет за ползване на Приложението. Страните се съгласяват, че невъзможност да бъде ползвано Приложението поради липса на Интернет свързаност или временно нарушаване на тази свързаност не е основание за неплащане на дължимото възнаграждение или предявяване на искове срещу Доставчика, както и не означава, че услугата е била прекъсната.

 3. Доставчикът се старае да осигури непрекъсваемост при работата на Приложението, доколкото това е възможно.

 4. Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС се съгласяват, че Приложението може да бъде изменяно, за да бъде приведена в необходимото съответствие (чрез профилактика), но и да бъда надграждана и променяна, така че да отговаря на идентифицираните нови нужди на живущите в сгради в режим на етажна собственост и/или на промяна на дизайна на Приложението или отделни негови модули (ъпдейт).

 5. В случай на планирана профилактика или ъпдейт на Приложението, Доставчикът се задължава да предупреди Клиента за това своевременно относно характеристиките, периода от време, през който се извършва профилактиката и/или ъпдейта.

 6. В случай, че изменение на Приложението оказва отрицателно въздействие върху достъпа или използването на цифровото съдържание или цифровата услуга и лицата, които го използват имат качеството на потребители съгласно действащото законодателство на Република България, същите имат право да развалят договора, освен ако отрицателното въздействие е незначително. В този случай потребителят има право да развали договора безплатно в рамките на 30 дни, считано от уведомяването му от търговеца за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга или от момента на изменение на цифровото съдържание или цифровата услуга, като се прилага по-късната от двете дати.

 7. Правото на разваляне, посочено в предходната точка не се прилага в случай, че на потребител е предоставена възможността да запази Приложението без изменението, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, и Приложението продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

 1. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

  1. Страните декларират, че им е известно значението на всички думи, изрази и съкращения, употребени в настоящите Общи условия.

  2. Страните декларират, че притежават представителна власт, която им дава право да сключат валидно Индивидуален договор и да бъдат обвързани с настоящите Общи условия, включително, че са взети всички надлежни решения със съответното мнозинство, предвидено в закона, за сключване на Индивидуален договор и обвързване с настоящите Общи условия и/или ще бъдат взети съответните решения за потвърждаване на клаузите им.

  3. Представителят декларира и гарантира на Доставчика, че има право да подпише Индивидуалния договор при условията на тези Общи условия и че договореностите между страните ще обвържат надлежно Клиента, Членовете на ЕС и самия Представител.

  4. В случай, че дадените в тези Общия условия и/или Индивидуалния договор декларации се окажат неверни, в следствие на което Индивидуалният договор и/или Общите условия бъде развалени и/или прекратен и/или обявен за недействителен и/или Доставчикът не успее да събере дължимото му възнаграждение или каквато и да било част от него и/или бъде задължен да върне получено възнаграждение или каквато и да било част от него, Представителят ще обезщети Доставчика за всички нанесени му вреди и/или пропуснати ползи, като обезщетението не може да е по – малко от неполученото/върнатото възнаграждение, както и всичко разноски, които са платени за адвокатски хонорари, държавни такси и други подобни.

  5. С предоставения достъп до Приложението никой измежду Клиента, Представителя и Членовете на ЕС не придобива собственост върху софтуерния код, дизайна и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на Приложението, които получава за ползване през Абонаментния период.

  6. През Абонаментния период Доставчикът има право да осъществява проверки за валидност на абонамента и да преустановява достъп до Услугите, ако се окаже, че същият е изтекъл. В такъв случай, Клиентът разбира и се съгласява да заплати всички възнаграждения за периода извън абонаментния, за който са използвани Услугите.

  7. Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС декларират, че разбират, че Услугите или част от тях може да не са достъпни, ако устройството, с което борави съответното лице не отговаря на техническите изисквания, в това число софтуерните и хардуерните изисквания за съответния продукт. Въпреки това Клиентът се съгласява, че възнаграждението по Индивидуалния договор се дължи в цялост.

  8. Клиентът, Представителят и/или Членовете на ЕС се задължават да не предоставя достъп до Приложението и/или до Потребителското си име, Парола и/или Идентификационните си кодове и/или други данни за достъп до Приложението на трети лица за ползване на същите по какъвто и да е начин и форма, без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика. Ако Клиент, Представител и/или Член на ЕС установи, че неговите Потребителско име и/или Парола и/или Идентификационен код, респективно устройство, от което е достъпно Приложението, са откраднати или се съмнява, че трети лица по някакъв начин са ги узнали или биха могли по друг начин да получат достъп до Приложението, същите са длъжни незабавно да уведомят Доставчика.

  9. Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС приемат и се съгласяват, че след изтичане на срока на абонамента или незаплащане на дължимото възнаграждение в срок Доставчикът има право да прекрати достъпа до Приложението или съответния/те модул/и или да ограничи достъпа до актуализираното след датата на изтичането на срока на абонамента съдържание на Приложението и/или съответния/те модул/и и/или да ограничи предоставянето на услугата Дигитален касиер.

  10. Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС се съгласяват, че Доставчикът има право да рекламира допълнителни свои или чужди услуги и продукти в Приложението.

  11. Представителят декларира, че ще предаде своевременно и надлежно Идентификационните кодове на всеки Член на ЕС.

  12. Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС декларират, че са наясно с обстоятелството, че тези Общи условия и Индивидуалния договор ще могат да бъдат подписвани електронно чрез обикновен и/или усъвършенстван електронен подпис. В случай на такова подписване Клиентът, Представителят и Членовете на ЕС дават своето изрично съгласие, че обикновения или усъвършенствания електронен подпис, положен от тях, ще има значението на саморъчен и ще ги обвързва.

 1. ОТГОВОРНОСТ

  1. Доставчикът ще положи всички усилия да поддържа напълно функциониращо Приложението.

  2. Доставчикът се задължава да отстранява за своя сметка всички открити възникнали програмни грешки при експлоатация на Приложението във възможно най-кратък срок. Възнаграждението, уговорено по Индивидуалния договор, се дължи и в случай, че е налице Инцидент и/или период, в който Приложението не е било достъпно, освен ако друго не е предписано в закона.

  3. Доставчикът не отговаря, ако Приложението не е достъпно поради обстоятелството, че устройството, с което борави съответното лице не отговаря на софтуерните и хардуерните изисквания за съответния продукт и/или няма свързаност до Интернет и/или Google play или Apple play не са достъпни в даден момент и Приложените не може да бъде достъпно, свалено и/или инсталирано.

  4. Клиент, Представител и/или Член на ЕС, като разбират естеството на Приложението и динамиката на промените, приемат за нормално и се съгласяват, че по време на действие на сключения Индивидуален договор Доставчикът има право да променя без предварително уведомление съдържанието на Приложението, негови модул/и и/или неговата версия, с цел усъвършенстване и адаптиране към нови технологии и изисквания, в случай, че това не пречи на неговото функциониране или преченето е незначително.

  5. Доставчикът не предлага интегриране на Приложението в цифровата среда на Клиент, Представител и/или Член на ЕС и не отговаря за несъответствие, произтичащо от неправилно интегриране.

  6. Доставчикът не носи отговорност за затруднено и/или забавено ползване на Приложението в следствие на слаба или липсваща Интернет връзка.

  7. Доставчикът не отговаря, ако услугата Дигитален касиер не е достъпна за Клиент, Представител и/или Член на ЕС поради причина, свързана с EasyPay и/или ЕPay и/или банка или трета страна като Клиент, Представител и/или Член на ЕС се съгласяват и разбират, че това са трети лица, несвързани с Доставчика и същият не е отговорен и/или виновен за техните действия/бездействия. Доставчикът не отговаря за таксите и комисионните, които тези трети страни събират за извършване на предоставяните от тях услуги. Доставчикът не отговаря за генериране на Индивидуалните кодове и предоставянето им на Членовете на ЕС. Доставчикът единствено е ангажиран с предоставяне на съответно генерираните Индивидуални кодове на Представителя.

  8. Доставчикът или свързано с него лице е носител на всички права на интелектуална собственост върху Приложението и същото, заедно с всички марки, използвани в Приложението, са обект на закрила по българското и международното законодателство за защита на интелектуалната собственост.

  9. Съдържанието на Приложението, включително (без изброяването да е изчерпателно) наименования, търговски марки, дизайн и други подобни, са предмет на авторско право или сродни на авторското права с всички запазени за Доставчика или свързано с него лица права.

  10. Клиентът, Представителят и/или който и да било Член на ЕС има право да зарежда и отпечатва отделни страници и/или раздели включени в съдържанието на Приложението, да ги съхранява и използва само при условие, че не се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността върху Приложението и единствено и само за цел да се коментират дейности, свързани със съответната етажна собственост и сградата измежду членове на същите.

  11. Никой няма право, без изричното разрешение на Доставчика, да използва, възпроизвежда, променя, предава (по електронен или друг начин), да показва публично и/или да предоставя на трети лица част или цялото съдържание на Приложението (вкл. цялото или част от модули, базата данни, актуализационни, текстови или програмни файлове за него или други), с цел разработка на софтуер, търговска цел, за осъществяване на дейност като професионален домоуправител, касиер или за да се извлече друга облага, както и да предприема каквито и да са други действия, с които нарушава или съдейства да се наруши правото на интелектуална собственост върху Приложението. Извършването на гореизброените действия и други подобни е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред.

  12. Притежаване или използване на Приложението, респективно на отделни негови модули, без правно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и нарушителят носи отговорност по ЗАПСП освен ако деянието му не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния кодекс.

  13. Доставчикът не носи отговорност за нарушения във функционирането на Приложението , причинени от външни технически средства, хардуер или драйвери за него, инсталации на други програмни продукти или софтуери, дефекти и проблеми в операционната система, неоторизиран достъп до базата данни и опити за намеса в нея от неупълномощени лица, копиране на базата данни, загубване, унищожаване или изменяне на програмни компоненти, подмяна на хардуер и/или използване на неавтентични актуализационни пакети, механична повреда, както и от заразяване с вируси и/или тяхното премахване.

  14. Информацията, представена в Приложението, се подава от Представителя или от лице с достъп до Администраторския профил и Доставчикът не носи никаква отговорност за нейната достоверност и/или актуалност и/или истинност.

  15. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат от действия и/или бездействия на Представителя и/или Членовете на ЕС.

  16. Доставчикът не носи отговорност за навременното събиране на задълженията към Клиента от Членовете на ЕС и/или Представителя, доколкото Доставчикът не е овластен и няма право да принуждава някого да извършва каквито и да било действия, включително плащания на задължения.

  17. Доставчикът не носи отговорност за отчетността на средствата, които се събират директно от Представителя и/или Член на ЕС и/или което и да било трето лице, различно Доставчика, и събирането не се осъществява чрез съдействието на Доставчика и предоставяната от него услуга Дигитален касиер.

  18. Доставчикът не носи отговорност относно изготвените отчети за събрани суми и разплащания, освен за тази част от тях, в която Доставчикът отразява плащания през услугата Дигитален касиер.

  19. Доставчикът не носи отговорност, ако в следствие на недостоверни, неактуални и/или невярно подадени данни и/или поради липса на достатъчно средства на Клиента, постъпили при Доставчика чрез услугата Дигитален касиер и налични при него към съответния момент, Доставчикът е в невъзможност да изпълни плащане на задължения на Клиента към трети лица, включително предаване на суми при поискване от Представителя. Доставчикът не носи отговорност, ако при тези хипотези и в следствие на неизвършеното плащане бъдат преустановени услуги, доставяни от трети лица на Клиента или бъдат понесени разноски, лихви, неустойки и/или други.

  20. Доставчикът не носи отговорност за средствата, които са били надлежно предадени на Представителя по изискания от последния съгласно предвидения в тези Общи условия начин, както и не носи отговорност за представените от Представителя данни относно банкови сметки и други подобни.

  21. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, резултат или във връзка с използването на Приложението, както и с неправилното използване или неумението и липсата на опит за ползване на Приложението, включително (без изброяването да е изчерпателно) загуба и повреда на данни, прекъсване на търговски отношения и връзки, парични загуби и пропуснати ползи или печалби.

  22. Доставчикът не носи отговорност за грешки или пропуски в получените от Клиент, Представител и/или Член на ЕС данни или ако тези данни не отговарят на действителното положение.

  23. Доставчикът не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове или други софтуерни продукти, към които има хипервръзки от Приложението, както и за предложените продукти, услуги и други такива в рефериращите уебсайтове, както и за предлаганите от трети лица продукти и услуги чрез реклами. Доставчикът отговаря единствено за съдържанието на своите реклами и съобщения и гарантира, че съдържанието на същите няма да бъде незаконно или провокативно, обидно или неморално или ще наруши по друг начин законодателството.

  24. Доставчикът напомня на контрагентите си, които имат качеството на потребители съгласно действащото законодателство, за наличието на законова гаранция в случай, че същите закупят стока от Доставчика.

  25. В случаи на настъпване на форсмажорни обстоятелства – природни бедствия, военен конфликт, акт на административен орган, както и всякакви други обстоятелства извън контрола на Доставчика и/или Клиентът и др., които пряко или косвено препятстват изпълнението на задължения на някоя от страните, съответната страна не изпада в забава и не дължи обезщетение.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Страните се задължават да не разпространяват информация за другата страна или за трети лица, станала им известна при или по повод предоставянето на Услугите съгласно настоящите Общи условия, както и сключването и изпълнението на Индивидуални договори и тези Общи условия.

 2. Доставчикът обработва личните данни на субекти на данни съгласно своята Декларация (политика) за поверителност на данните и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на Доставчика е достъпна при поискване, и е неразделна част от настоящите Общи условия.

 3. Страните посочват изрично адреси (вкл. електронна поща) и лица за връзка. Ако някоя от страните промени посочените данни, без да уведоми другата страна, последната не носи отговорност за неполучени съобщения, актуализации, призовки, всякакви пратки и други подобни.

 4. При разногласия и възникнал спор с Доставчика, лицата, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите или друг нормативен акт може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

 5. Доставчикът си запазва правото да прехвърли изцяло или част от своите задължения и права на трето лице като отправя едномесечно предизвестие на Клиента.

 6. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и се отнасят за разглеждане пред съответно компетентния български съд.

 7. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, когато това не е в противоречие с действащото законодателство. Актуалните Общи условия са достъпни на интернет адрес: https://homie.bg/obsthi-usloviya

 8. В случай, че спорът между страните е от потребителско естество, Доставчикът посочва следните контакти на Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Настоящата версия на тези Общи условия е последно изменена на 06.07.2023 г.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До “Хоуми Диджитал” ЕАД, с ЕИК 207390213, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1407, бул. Черни връх № 102В, вх. А, ап. 3 .

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*

Име на потребителя/ите

Адрес на потребителя/ите

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.